Historia

 

Så började det

Det är den 16 juni 1957. På Hotell Carlton i Stockholm samlas en brokig

skara bilspeditionsåkare. Deras möte har ett tydligt syfte: att slå vakt om

åkarnas intressen när det gäller fördelningen av transportmöjligheter

runt om i landet.

 

Efter en stunds diskussion enas de om att försöka skapa en förening för alla åkare.

På så sätt vill mötesdeltagarna skapa en enad kraft som blir stark vid förhandlingar

med Bilspedition. Den 15 september samma år bildas Bilspeditions Transportörförening, BTF.

 

BTF 1957 – 2012

 

1957 – Bilspeditions Transportörförening bildas.

 

1958 – BTF och Bilspedition kommer överens om utvecklingsrätten, rätten för varje åkare att själv utveckla trafiken på sina sträckor. Förslaget om gemensam enhetsfärg på bilarna godkänns.

 

1959 – Bilspedition, på BTF:s initiativ, får den första kommunikationsradioanläggningen i Europa med riksfrekvens. TIR-konventionen ratificeras. Det första medlemsbladet, BTF-bladet nr 1, kommer ut.

 

1960 – Bilspeditions nya terminal i Västberga i Stockholm tas i bruk, med världens första kedjetransportör gaffellyftvagnar.

 

1962 – I lotsfrågan träffas en överenskommelse med Bilspedition om att en eller flera transportörer kan få heltidsanställda billotsar.

 

1963 – Bilspeditions Gävlemagasin brinner. Terminal Byggs i Örebro.

 

1964 – För att säkra Bilspeditions framtida utveckling samt för att öka transportörernas inflytande Bilspedition, beslutar BTF styrelse tillsammans med medlemmarna att respektive medlem ska satsa 5000 kr plus 1000 kr för varje bil i Bilspeditions trafik.

 

1965 – BTF:s första kansli skapas i en enkel tvårumslägenhet i Solna. Medlemstidningen Aktuellt för fjärrtrafiken utkommer med sitt första nummer.

 

1966 – Regelverk för samkörningsbolagen utarbetas. Nytt transportöravtal träder i kraft. En rationaliseringskommitté bestående av Bilspedition, ASG, SLF, ASG-T och BTF tillsätts. Målen är bland andra standardisering av magasin, samkörning på linjerna, förenkling och automatisering av pappersrutiner och förbättring av godshanteringen.

 

1967 – Högertrafiken införs

 

1968 – Riksdagen beslutar att höja den högsta tillåtna hastigheter för bil med släpvagn till 70 km/tim. Längdbegränsningen sätts till 24 meter och fordonsskatten höjs med 50 %.

 

1969 – Ett enhälligt årsmöte beslutar organisera om föreningen i sju rikssektioner. En kommitté tillsätts för att ta tillvara kontinenttransportörernas intressen. En liknande kommitté bildas också för kyl- och frystransportörerna.

 

1970 – Lundaterminalen i Stockholm invigs. Nytt avräkningssystem tas i bruk.

 

1971 – Transportstödet införs. Kommitté för nordentransportörer bildas. Arbetstidsförkortning ger 40 timmars arbetsvecka.

 

1972 – Ölandsbron invigs. Överlastavgift och ekonomisk lämplighetsprövning för trafiktillstånd i yrkesmässig trafik införs. Befraktaransvar lagfästs och maximitaxor slopas. Coldsped startar sin verksamhet.

 

1973 – Distributionstrafiken organiseras och distributionsbolag bildas. Bilspedition gör en lyckad satsning på lagersidan. Nytt körkort införs.

 

1974 – I samband med oljekrisen införs en kort ransonering av drivmedel. Ny tulllag träder i kraft, hemtagningsförfarandet förenklar transporter över gränser och kilometerskatt för dieseldrivna fordon införs.

Taxesituationen blir alltmer svårbemästrat på grund av föråldrat texesystem. En arbetsgrupp lägger fram ett förslag till ändring. Inom Bilspedition tas det dataanpassade expeditionssystemet Projekt Lastförteckning, PLF, i bruk. En utredning startas kring att avskaffa det ort- och zontillägg på olja och diesel som funnits sedan 1950-talet.

 

1975 – Taxesituationen och kritik från prisvårdande myndigheter gör att taxehöjningen för året tas ut som rabattsänkningar. Utvecklingen mot affärsmässigt bärkraftiga transportföretag blir viktigare på grund av den svaga konjunkturen. Därför bildar Bilspedition och transportörerna ett finansierings- och rationaliseringsbolag, BTU AB. Nytt avräkningssystem för Nordentrafiken påbörjas. Taxesystem för kyl- och frystransporter liksom inrikes fjärrtrafik är under utarbetande.

 

1976 – Kilometerskatt för släpvagnar och Gotlandstillägget införs.

 

1977 – Nytt prissättningssystem TAX 77 och System 77 införs. Bilspedition förvärbar Coldstores. Bilpaket introduceras. Ny inrikestariff för fjärrtrafiken. Inom ramen för Transfrigoroute Sverige (TRS) bedrivs arbete för att ta fram en taxa för temperaturreglerat gods.

 

1980 – Tjörnbron blir påkörd och kollapsar. Bilspedition Transportörer Åkeri AB, BTÅ AB, bildas gemensamt med Bilspedition. Syftet är att vid behov förvärva åkeriföretag som bedöms viktiga för medlemmarnas totala verksamhet.

 

1981 – Vid årsmötet tas beslut om att inrätta gemensamma samrådsgrupper inom varje distriktsområde. Lastpallsöverföringssystemet införs.

 

1982 – Vid årets 25-årsjubileum lägger Bilspedition grundplåten till en fond för utbildnings- och konferensverksamhet. Samarbetsavtal sluts med Finans-Scandic som innebär att medlemsföretagen erbjuds förmånliga finansieringsalternativ vid fordonsanskaffning. Avgasutsläpp från motorer i tunga fordon i Europa regleras, gränsvärden för utsläpp av kväveoxider, kolmonoxider och kolväten fastställs.

 

1983 – Bilspedition börsnoteras. För att förstärka konkurrenskraften drar Bilspeditions inrikesdivision och BTF igång rationaliseringsprogrammet Projekt RUBIN. Syftet är bättre trafik- och godshantering genom minskning av antalet godsbehandlande terminaler och omläggningar av trafiken. För att förbättra inrikestrafiken lanseras också åtgärdsprogrammet KICK, Kunden I Centrum Kvalitet.

 

1984 – Lastpallsfrågan, som så gott som oavbrutet varit en stridsfråga de senaste 15 åren, ser ut att kunna få en lösning genom att parterna kommit överens om införande av intern- och bytespall.

 

1985 – Internpallsystemet, grönpallen, införs. Diskussioner förs om ett nytt avräkningssystem där kundfrakten är skild från transportörersättningen.

 

1986 – Den första ungdomskonferensen hålls i Uppsala. Streckkoder införs på paketkorten. Philipson Invest och Bilspedition bildar fastighetsbolaget Coronado. Bilspedition köper Scansped och tvingas sälja NTS och Fraktarna.

 

1987 – Automatisk vikt- och volymmätning införs för paket i Göteborg och Stockholm.

 

1988 – Ett nytt prissystem introduceras, pris 88. Det innebär en väsentlig förenkling av prissättningen vilket leder till en billigare och effektivare administration för transportköparen.

 

1989 – BTF AB byter namn till ACC Gruppen AB. Som ett led i att förbättra transportföretagens utvecklingsmöjligheter görs en datorsatsning av BTF. Det ena projektet är ett datakommunikationssystem med Bilspedition. På fem testorter får transportörer tillgång till information som gör att kundservicen höjs samtidigt som administrationen blir enklare. Det andra projektet är TRAV, ett program som ska förbättra kontrollen av intäkter och godsflöden. Dessutom ingår ett arkiveringssystem som gör att fraktsedelskopior kan hittas mycket snabbare.

 

1990 – Bilspedition förvärvar 50 % i Linjeflyg. Transportörernas möjlighet till uppföljning och kontroll ökar väsentligt under året i och med introduktionen av TRAV, GOTT och Fraktfordon.

 

1991 – Under året startas en genomgripande kvalitetssatsning inom Bilspedition med syfte att skapa en certifiering enligt ISO 9000 standard. För att främja miljön beslutar Bilspedition och BTF tillsammans att gå över till miljödiesel på samtliga fordon inom inrikesnätverket.

 

1992 – Bilspeditionaktien sjunker i värde när börsen rasar. På grund av detta och dåliga resultat hamnar ACC i en allvarlig ekonomisk situation. Under stark press från bankerna prövas alternativ att skaffa fram nytt kapital och till sist är sista utvägen för ACC att sälja en stor del av aktieinnehavet i Bilspedition. Köpare blir slutligen det nybildade BTF AB och Catena. Bilspedition säljer sina aktier i Linjeflyg till SAS. Paket till privatpersoner introduceras, PrivPak.

 

1993 – Klimatfrågan är av strategisk betydelse för verksamheten. BTF och Bilspedition arbetar tillsammans med att ta fram en miljörevisionsmodell dä varje åkeri enkelt kan mäta hur de ligger till ur ett miljöperspektiv. För att sänka kostnaderna bildar BTF och ACC ett gemensamt kansli och flyttar in i gemensamma lokaler. Bilspedition säljer stora delar av rederiverksamheten. Scansped utses till årets transportörsföretag. Bilspedition blir kvalitetscertifierat.

 

1994 – Den hittills största satsningen på kompetensutveckling av chaufförer, terminal- och kontorsanställda påbörjas under året.

 

1995 – Kostnaden för grönpallar har med tiden utvecklats på ett oroväckande sätt. Årsmötet beslutar därför att godkänna prov med ett nytt redovisningssystem med syfte att sänka kostnaderna drastiskt. Förhandlingar förs med Bilspedition om att förändra kostnadsansvaret för grönpallarna. Bilspedition och BTF fortsätter arbetet med att ta fram ett avtal mellan de enskilda linjetransportörerna och Bilspedition och överföra delar av avtalet till respektive transportöravtal.

 

1996 – Nytt Avräkningssystem, NAV, införs. Bilspedition byter namn till Bilspedition Transport & Logistics, BTL. Bilspedition förvärvar Oy Houlintakeskus från Finnlines Oy. Wallenius säljer sina BTL-aktier i Finnlines OY. Catena och Finnlines säljer sin andel i BTL till moderbolaget för Schenker, Stinnes AG.

 

1997 – Bilspedition i Helsingborg får som första transportföretag miljöcertifiering enligt ISO 14001. ACC Gruppen AB blir SMZ Industrier AB. SMZ Industrier går samman med det börsnoterade bolaget Zeteco AB

 

1998 – BTL byter namn till Schenker-BTL. Namnen Bilspedition och Scansped försvinner.

 

1999 – Handeln med BTL-aktien stoppas på börsen när Stinnes lägger bud på samtliga aktier. Överenskommelse träffas mellan BTF och Schenker-BTL om mall till nytt transportöravtal. Ändringarna i avtalet är föranledda av synpunkter från Konkurrensverket. De nya avtalen tecknas mellan respektive transportör och Schenker-BTL.

 

2000 – BTF medverkar i utbildningen av nya säkerhetsrådgivare bland medlemsföretagen. Medlemstidningen Aff byter namn till BTF på väg. Futuraavtalet om inrikestransporter av utrikesgods ingås mellan BTF och Schenker-BTL.

 

2001 – BTF startar ett eget försäkringsbolag på Irland, BTO Reinsurance Ltd. Konceptet Home Delivery lanseras för att möta efterfrågan på transporter till privatpersoner. Webbplatsen www.btf.se lanseras. Skrymmeprojekt drivs för att medlemmarna ska få rätt betalt. Schenker tar bort bokstäverna BTL i sin logotyp.

 

2002 – Pilottest av det nya handdatorsystemet Mobil Data Fångst, MDF. Tester genomförs med skanning av kvitterade fraktsedlar. Syftet är att skapa ett system för arkivering och återsökning på Internet av kvittenser. På grund av dålig konjunktur, fallande börs och negativ utveckling av de största exportmarknaderna sjunker lönsamheten för medlemmarna.

 

2003 – MDF-systemet lanseras. En enhetlig syn på kravet i transportöravtalet om utbildning i ekonomiskt körsätt fastslås.

 

2004 – Det nya datasystemet för orderhantering och trafikplanering börjar testas, TOP. För att få bättre statistik och kontroll utvecklas KUSK, efterföljaren av TRAV. Beslut fattas att BTF enbart ska ägna sig åt inrikestrafiken. BTF och Schenker kommer överens om ett gemensamt trafiksäkerhetsprogram.

 

2005 – Testverksamhet med alkolås. Ett administrativt nätverk inom BTF initieras, BTQ. En genomgång av olika möjligheter för automatisering av skrymmet påbörjas. Ett projekt startas för att skapa ett enhetligt regelverk kring de olika gränssnitten mellan Schenker och transportörerna. Efter intensiva förhandlingar med Schenker träffas en överenskommelse om justering av drivmedelstillägget.

 

2006 – Modellen för beräkning av drivmedelstillägg modifieras på grund av de stora förändringarna i drivmedelspriset. En lägstaprisnivå för gods inför. Implementeringen av programmet KUSK fortsätter. Tester av orderhantering till och från fordon med hjälp av mobiltelefoner och handdatorer genomförs. Ortstillägget ersätter glesbygdstillägget.

 

2007 – BTF firar 50 år.  Jubileumskongressen ägde rum i Stockholm och kongressmiddagen i Gyllene Salen i Stockholms Stadshus. En särskilt framtagen jubileums-bok och tavla delades ut under kongressdagarna till närvarande hedersledamöter, medlemmar och gäster.

BTQ (BTF:s administrativa nätverk) tilldelades 25 000 kronor från Jubileumsfonden för utbildnings- och studieresa under 2008 till en Schenkerterminal inom landdivisionen.

 

Under verksamhetsåret reviderades och kompletterades taxorna för POF ”Parti Omlastning Flänsning”.

Ett nytt avtal med Schenker gällande rutiner och ersättningar för listning, lastförteckning och skanning av fraktsedlar började gälla.

 

2008 – På kongressen i Strömstad beslutades om höjning av sparnivån från 0,1 % till 0,5 %. Ersättningen för listning höjdes. Under året genomfördes en teknisk och innehållsmässig uppdatering av BTFs hemsida. En ny kollektion arbetskläder från Blåkläder AB började levereras under våren.

 

2009 – Den sedan flera år gällande överenskommelsen om justering av ersättning för Paket-transporter sades upp av Schenker.

Schenkers Mobildataprojekt rullades ut. Överföring av order- och händelseinformation till och från de nya handdatorerna togs i drift. Tilläggsfunktioner för positionering, navigering, tidrapportering och fordonsekonomi installerades i ca 1300 bilar.

De av styrelsen tillsatta framtids- och utvecklingsgrupperna redovisade sina arbeten och förslag.

Vid kongressen i Östersund valdes Janeric Axelsson till ny ordförande i BTF efter Hans-Gösta Sundqvist.

 

2010 – Det webb-baserade orderhanteringssystemet Ilog ersatte de tidigare TOP och ÅkeriOpal. Seminarium med BTF:s samrådsgruppsrepresentanter och Schenkers distriktschefer hölls i Prag.

Kongress i Helsingborg.

 

2011 – Kansliet flyttar till kontor på Vasagatan i Stockholm. Kongress i Norrköping.

En tvådagars utbildning av BTF:s samrådsgruppsrepresentanter genomfördes.

 

2012 – Kongress i Umeå.

2013 – Kongress i Karlskrona.

2014 – Kongress i Örebro.

2015 – Kongress i Gävle.

2016 – Kongress i Malmö.

2017 – Kongress i Stockholm.

2018 – Kongress i Örnsköldsvik.

2019 – Kongress i Göteborg.

2020 – Kongressen skulle ha hållits i Uppsala men p g a rådande covid-19 smittspridning så hölls årsmötet digitalt.

2021 – Kongress hölls åter digitalt.

2022 – Kongress i Uppsala.